Naszym celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy, wsparcia oraz rzetelnej informacji wszystkim potrzebującym (dorosłym i młodzieży), a w szczególności osobom pochodzącym z rodzin dotkniętych uzależnieniami, przemocą i zaburzeniami psychicznymi oraz osobom doświadczającym przemocy bądź dyskryminacji.